Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Głównym zadaniem urządzenia gospodarstwa leśnego, czyli urządzenia lasów, jest rozplanowanie czynności gospodarczych zapewniających przestrzenny i czasowy porządek w lesie.  Porządek w lesie znajduje swój wyraz w możliwości wykonywania czynności gospodarczych w odpowiednim miejscu, czasie i rozmiarze.

 

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictwa na okres 10 lat. Plany są wykonywane przez specjalistyczne jednostki, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a następnie po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

 

Plany urządzenia lasu są sporządzane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

Urządzenie lasu rozpoczyna się od inwentaryzacji i oceny stanu lasu, określany jest jego obszar oraz wielkości zawartego w nim majątku. Powierzchnia zostaje podzielana na oddziały /ok. 25 ha/ Następnie wykonywany jest opis siedlisk, drzewostanów i powierzchni nieleśnych oraz pomiar. Uzyskane dane służą do określenia zakresu zadań do wykonania. W pracach tych stosuje się najnowsze osiągnięcia techniki. Wykorzystywana jest leśna mapa numeryczna /LMN/ będąca częścią systemu informacji przestrzennej /GIS/.

 

Plan urządzenia lasu zawiera m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnowaniem i ochroną lasu, gospodarką łowiecką oraz potrzebami w zakresie infrastruktury technicznej.

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzenia lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Nie wypalaj traw

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE(RODO) informujemy:

 

 

Administrator danych Nadleśnictwo Jugów
Dane kontaktowe Może Pani/Pan  skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: Nadleśnictwo Jugów 57-430 Jugów, ul.Główna 149, Poprzez adres e-mail: jugow@wroclaw.lasy.gov.pl, telefonicznie: 74 872 24 52

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Nadleśnictwo Jugów, 57-430 Jugów ul.Główna 149
- przez e-mail: jacek.gnitecki@wroclaw.lasy.gov.pl
Podstawa prawna przetwarzania danych obowiązek prawny / zgoda Pani/Pana / prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora / wykonanie umowy 
Cele przetwarzania danych nawiązanie i przebieg procesu  zatrudnienia, obsługa klientów  kontrahentów i petentów, wypełnianie działań ustawowych i statutowych, archiwizacja, realizacja umów, wypełnienie zadań powierzonych, rozpatrywanie skarg i wniosków, załatwianie spraw codziennych, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu i ochrona mienia, 
Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora zwalczanie szkodnictwa leśnego, ochrona mienia
Odbiorcy danych jednostki nadrzędne, podmioty upoważnione przepisami prawa,  podmioty upoważnione za Pani/Pana zgodą, 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Okres przechowywania dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Panu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Realizacja wymogu ustawowego / umownego / zawarcia umowy podanie danych jest wymogiem ustawowym / w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podania danych w celu w nim opisanym. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Nadleśnictwo zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Nadleśnictwo nie zawrze umowy lub nie wykonana transakcji lub czynności. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu