Wydawca treści Wydawca treści

Lasy regionu

Lasy w regionie Dolnego Śląska zajmują powierzchnię około 560 tys. ha. 93% dolnośląskich lasów znajduje się w zarządzie nadleśnictw RDLP we Wrocławiu. Pozostałe 7% to lasy prywatne, lasy gminne, lasy komunalne, lasy w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz lasy parków narodowych (1,7%).

Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu obejmują swym zasięgiem przede wszystkim teren województwa dolnośląskiego i tylko w niewielkim stopniu (ok. 1%) teren sąsiednich województw - opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ogólna powierzchnia zarządzana przez nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu  wg stanu na koniec 2015 r. wynosi 558 778 ha, z czego 541 635 ha to powierzchnia leśna, a 17 143 ha stanowi powierzchnię nieleśną (grunty rolne, wody, nieużytki, tereny osiedlowe, komunikacyjne, itp.).

Powierzchnia wszystkich lasów Dolnego Śląska w stosunku do całkowitej powierzchni regionu (lesistość regionu) wynosi blisko 29%. Lesistość w regionie waha się od 9% w nadleśnictwie Henryków do aż 86% w nadleśnictwie Ruszów. Rozległy zasięg terytorialny RDLP we Wrocławiu, wynoszący 18,9 tys. km2, powoduje znaczne zróżnicowanie przestrzenne i przyrodnicze obszarów leśnych. Największe zwarte obszary leśne występują w północno - zachodniej części RDLP - są to Bory Dolnośląskie. Duże kompleksy leśne, lecz o zdecydowanie innym charakterze pokrywają położone w południowej części zasięgu górskie pasma Sudetów. Pozostały obszar to przede wszystkim tereny o intensywnym zagospodarowaniu rolniczym - lasy występują tu w mniejszych i rozdrobnionych kompleksach.

Wg regionalizacji przyrodniczo - leśnej Polski lasy RDLP we Wrocławiu swoim zasięgiem obejmują obszar trzech krain: Wielkopolsko - Pomorskiej (III), Śląskiej (V) i Sudeckiej (VII). Zróżnicowanie geograficzne, klimatyczne i glebowe powoduje, iż w zasięgu RDLP we Wrocławiu występują wszystkie typy siedliskowe lasu charakterystyczne dla terenów nizinnych, podgórskich i górskich. Udział siedlisk nizinnych wynosi 58%, wyżynnych 14%, a górskich 28%. Bory iglaste pokrywają powierzchnię 16%, bory mieszane 28%, lasy mieszane 35%, zaś lasy liściaste i olsy 21%.

W strukturze lasów RDLP Wrocław dominują gatunki iglaste - stanowią one 72,3% powierzchni wszystkich drzewostanów. Gatunki liściaste zajmują natomiast 27,7% powierzchni. Do głównych gatunków lasotwórczych należą: sosna i modrzew - 47%, świerk - 25%, dąb, jesion, klon - razem 13%, brzoza i grab - 5%, buk - 5%, olsza - 3%. W lasach sporadycznie spotkać można także cały szereg innych gatunków drzew i krzewów stanowiących cenne biocenotycznie domieszki.

W strukturze klas wieku drzewostanów RDLP zauważalna jest dominacja II i III klasy wieku. Najmniejszy udział natomiast charakteryzuje najstarsze wiekowo klasy. Tego typu układ wynika przede wszystkim z dużego udziału powierzchni zalesionych po okresie wojennym. Nie bez znaczenia jest tu także znaczny udział powierzchni odnowionych w obszarze górskim Sudetów Zachodnich, wylesionym w efekcie klęski ekologicznej.

Według danych na rok 2015 r. zasoby drzewne RDLP Wrocław wynoszą 149 206 tys. m3 brutto, przeciętny zapas drewna na 1 ha wynosi 264 m3, a przeciętny wiek lasów w RDLP we Wrocławiu sięga 64 lata.

Zadaniem Lasów Państwowych jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem wielofunkcyjnego charakteru lasu. Coraz szybszy rozwój cywilizacyjny pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na szereg pozaprodukcyjnych funkcji świadczonych przez lasy na rzecz społeczeństwa - głównie ekologicznych, rekreacyjnych i zdrowotnych. Lasy spełniające kryteria ochronności - glebochronność, wodochronność, ochrona cennych zasobów przyrody, ochrona zasobów genowych, ochrona aglomeracji miejskich i uzdrowisk czy funkcje obronne - uznawane są w drodze zarządzeń lub decyzji ministra właściwego do spraw środowiska za tzw. lasy ochronne. Na terenie RDLP we Wrocławiu aż 74 % powierzchni lasów zostało zaliczonych do kategorii lasów ochronnych.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

 

Nadleśnictwo Jugów,  zwane dalej Nadleśnictwem lub Administratorem danych, przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzi działalność administracyjną, gospodarkę leśną w zakresie hodowli. ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskiwania drewna oraz pozostała działalność związaną z gospodarką leśną. Prowadzi również działalność socjalno-bytową oraz inwestycyjną i edukacyjną.

 

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Rodzaje i kategorie danych, które przetwarza Nadleśnictwom w szczególności to:

1. dane identyfikacyjne,

2. dane adresowe oraz kontaktowe

Dane te są pozyskiwane w celu:

1. przeprowadzania procesów rekrutacyjnych oraz zatrudnienia

2. rachunkowości, celów podatkowych oraz ubezpieczeń ZUS

3. współpracy z klientami i kontrahentami

4. przeprowadzania postępowań w trybie zamówień publicznych

5. zwierania i realizacji umów cywilno-prawnych

6. korespondencji służbowej

7. zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych

8. prowadzenia gospodarki leśnej i edukacji

9. spraw łowieckich

10. nagrań audiowizualnych w celach ochrony zasobów LP oraz majątku LP i osób znajdujących się na terenie Nadleśnictwa

 

 

Przetwarzanie danych osobowych – pojęcie związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO przetwarzanie danych oznacza

operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Państwa dane osobowe przetwarzane są obligatoryjnie w przypadku zaistnienia przesłanki prawnej lub fakultatywnie poprzez uzyskanie przez Państwa zgody lub podpisaniu umowy.

Odbiorca- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Przewidzianymi odbiorcami Nadleśnictwa Jugów są:

1. Jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe

2. Podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze

3. dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym

4. podmioty z branży usług medycznych

5. banki

6. towarzystwa ubezpieczeniowe

7. jednostki samorządowe

8 ZUS, Urzędy skarbowe

9. inne podmioty realizujące zadania na rzecz Nadleśnictwa na podstawie umów cywilno-prawnych

 

 

Źródło danych osobowych, w większości sytuacji Nadleśnictwo pozyskuje od osoby, której dane dotyczą, w uzasadnionych okolicznościach pozyskiwane są one z innych źródeł.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Ma Pan/Pani prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2) sprostowania danych (art. 16. RODO),

3) usunięcia danych (art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejski.

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. W szczególnych wypadkach poprzez portale społecznościowe np Facebook, osobom które przystąpiły do programu  EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy unijne.

 

Czas przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo - Nadleśnictwo ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym, jak również z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP. Po zakończeniu procesu archiwizacyjnego dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 

Informacja dotycząca profilowania

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia w Nadleśnictwie wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  1. w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
  2. w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
  3. Nadleśnictwo udziela Panu/Pani odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
  4. w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nadleśnictwem pod adresem e-mail: jugów@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE