Wydawca treści

Projekty i fundusze

1. W ramach  projektu „Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" Nadleśnictwo Jugów wykonało modernizację drogi leśnej nr 14 w leśnictwach Kalenica i Przygórze o długości 8,6 km.

2. Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

W ramach tego projektu nadleśnictwo wykonało 67 obiektów w tym:

  • 18 szt. zbiorników retencyjnych,
  • 14,1 km szlaków zrywkowych,
  • 18 szt. przepustów,
  • 14 szt. brodów kamienno – betonowych.

Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się na stronie:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska.

 

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PROJEKTÓW

Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji
i przeciwdziałania erozji wodnej

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

część I >> pobierz

część II >> pobierz